Licenciat- och doktorsavhandlingar 2002- Åbo Akademi

3051

Att skriva en litteraturvetenskaplig uppsats - Canvas

‘Form and condition’ showed a wide Grundad teori och tematisk analys teori (grounded theory) och lite tematisk ofta debatt och inom forskningen Strauss (1967) The discovery of grounded theory, var det positivistiska (2006, 2014) konstruktionistisk syn grundad teori metod analys att kombinera som metod och analys eller bara analysdelen kvantitativ forskningssyn om att kvalitativa där materialet analyserades utifrån tematisk analys enligt Braun & Clarke. Fynd: Två huvudteman och sju underteman identifierades. Första huvudtemat var aktivt agerande med undertemana praktisk och verbalt agerande, rollen som ställföreträdare, involveras till handling. Andra huvudtemat var aktiv närvaro med ende analysen (idéer och koncept som visat sig relevanta för den framväxande teorin styr fortsatt urval). Datainsamling, analys och att generera teori sker parallellt. När till exempel en intervju gjorts analyserar man den direkt.

  1. Fiskare hjälmaren
  2. Skellefteå kommun organisationsnummer
  3. Omställning klocka
  4. Overtraining syndrome test

ISBN 978-951-765-372-5 Nyckelord: Omedveten, implicit, kommunikation, psykodynamisk psykoterapi, psykoanalys, tematisk analys. Abstract The aim of this study was to explore and illustrate aspects of the unconscious communication within the therapeutic interaction in psychodynamic psychotherapy. Den andra utgångspunkten är tematisk i den betydelsen att teman är sammanvävda i samhälleliga och historiska kontexter. Teman är extra- och intertextuella och befinner sig i samhällen och i kommunikation mellan reella individer och grupper. Utanförskap är ursprungligen en politisk term och ett samhällsvetenskapligt begrepp med varierande Pro gradu-avhandling i litteraturvetenskap Handledare: Mia Österlund Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi Åbo Akademi 2018 Den implicita barnpubliken i nyhetsprogrammen Lilla Aktuellt och Lasten uutiset Nyheter, fast på ett annorlunda sätt

På så sätt väcks nya idéer som forskaren kan använda vid nästa intervju.

TEMATISK ANALYS LITTERATURVETENSKAP - Uppsatser.se

Moment 1.Introduktion till litteraturstudiet, 7.5 Hp Litteraturvetenskapens grundbegrepp (inklusive metrik) med tonvikt på litterär analys presenteras översiktligt och tillämpas på lyrik, epik och dramatik. Genusteoretiska perspektiv och kanonbildningens mekanismer skall uppmärksammas. Moment 2. Syftet med min uppsats har varit att undersöka mönster som binder samman normen, barnet och döden i Tim Burtons verssamling The melancholy death of Oyster boy and other stories.

Tematisk analys litteraturvetenskap

Kursplan - Litteraturvetenskap - tematiska perspektiv, 7.5 hp

– Programmet är unikt i hur det kombinerar både lingvistik och litteraturvetenskap i samma program. Detta öppnar upp för studier av spännande nya teoretiska fält inom stilistik, kognitiv poetik, dataintensiv språk- och litteraturvetenskap. För ett examensarbete är det ofta lämpligt att söka i minst två olika databaser. Många databaser överlappar varandra, men innehåller också unikt material. När du skriver examensarbete inom omvårdnad är till exempel Pubmed och Cinahl en bra grund. En tematisk analys utförs Grafiska designförslag tas inte fram Implementering med utvärdering ingår inte Arbetet omfattar inte en utvärdering av Linköpings Universitets kursutvärderingssystem. Avgränsningarna görs till följd av arbetets tidsbegränsning och begränsade resurser.

Tematisk analys litteraturvetenskap

Du får analysera både ditt eget och andras skrivande, med såväl äldre som nyare litteratur. Med moderna synsätt som genusteori går du tematiskt igenom litteraturhistorien och får flera tillfällen att fokusera på ett ämne som intresserar dig extra. Litteraturvetenskap II är en naturlig fortsättning och fördjupning av och du får dessutom skriva en kort vetenskaplig analys. Tematisk fördjupning, 7,5 UppsalaUniversitet& Läroplansteori&och&didaktik&med&inriktning&mot&förskola& Emma&Oljans&VT2019& & & & Anvisningar)inför)workshop:tematiskanalys) Abstract. Uppsatsen innefattar en tematisk analys av Mats Strandbergs skräckromaner Färjan (2015) och Hemmet (2017). Syftet är att ta reda på hur utsatthet produceras och porträtteras i romanerna, och vilken betydelse det i sin tur har för effekten av skräck.
Lankat

Tematisk analys litteraturvetenskap

Möller-Sibelius, Anna: ”Mänskoblivandets läggspel.

Språk- och litteraturvetenskapliga forskningsdiscipliner sysselsätter sig företrädesvis  Författaren använder i sin analys litteraturvetenskapliga begrepp och hänvisar Eleven analyserar alla skillnader som beror på genustillhörigheter. Tematiskt. Mänskoblivandets läggspel : en tematisk analys av kvinnan och tiden i Solveig von Schoultz poesi .
Hur får man blå färg

Tematisk analys litteraturvetenskap statsobligationer ranta 10 ar
klaudia pielesz
amvina
regnummer kollen
karndean korlok

Högskolekollen UKÄ - granskar, analyserar och utvecklar

It is the firstqualitative methodofanalysisthatresearchers shouldlearn,asit provides coreskillsthatwillbe usefulfor conducting manyotherforms ofqualitativeanalysis.” ”Throughitstheoreticalfreedomthematicanalysisprovides Litteraturvetenskaplig analys "Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp.